SOITINVUOKRAUKSEN SOPIMUSEHDOT

 

Vuokranantaja Vuokrasoitin Helsinki (Y: 2102971-8)

Postiosoite: Mechelininkatu 28b, 00100 Helsinki

Käyntiosoite: Mechelininkatu 28b, 00100 Helsinki

Puh. 044 245 1346

info@vuokrasoitin.fi 

www.vuokrasoitin.fi 

 

Soveltuminen Nämä ehdot soveltuvat, kun vuokranantaja vuokraa soittimen vuokralaiselle. Näistä ehdoista voidaan poiketa vain sopimalla asiasta erikseen kirjallisesti ja selkeästi. 

Sopimus tehdään vuokranantajan verkkosivun www.vuokrasoitin.fi verkkokaupassa. Sopimuksentekoa kutsutaan jäljempänä ”ostoksi”.

Sopimus kattaa niiden soitinten vuokrauksen, jotka vuokralainen on valinnut verkkokaupassa.

 

Tietojen oikeellisuus

Vuokralainen vakuuttaa, että hänen verkkokauppaan lisäämänsä tiedot ovat paikkansapitävät. Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan mahdollisista muutoksista tiedoissa vuokranantajalle viivytyksettä.

 

Sopimustyyppi Vuokrasopimuksella luovutetaan soittimen hallintaoikeus maksua vastaan. Vuokrattujen soitinten omistusoikeus ei tällä sopimuksella siirry vuokralaiselle, vaan se säilyy vuokranantajalla. 

 

Soittimen luovutus ja lainaaminen

Soitin vuokrataan henkilökohtaiseen käyttöön. Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa soitinta taikka antaa sitä kenenkään muun käyttöön edes tilapäisesti ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.

Hinta Soitinvuokrauksen kuukausihinta on yksilöity verkkokaupassa ennen ostoa.

 

Vuokravakuus Ensimmäinen maksuerä sisältää vuokravakuuden, jota kutsutaan verkkokaupassa palautettavaksi takuumaksuksi. Vuokravakuus palautetaan kokonaisuudessaan vuokralaiselle, kun vuokrattu soitin palautetaan vuokranantajalle, jos:

  1. Kaikki vuokra-ajan vuokrat on maksettu ja 
  2. soitin on samassa kunnossa, kun vuokralaisen saadessa hallinnan soittimeen. 

Vuokranantajalla on oikeus pitää vuokravakuus suorituksena maksamattomista vuokrista ja korvauksena soittimelle aiheutuneista vahingoista. 

 

Maksuehdot Ensimmäisen maksuerä suoritetaan pankki- tai luottokortilla ennen soittimen hallinnan luovuttamista.

Vuokranantaja veloittaa kuukausittain etukäteen seuraavan kuukauden vuokran. 

 

Veloitusoikeus Painamalla nappia ”Lähetä tilaus”, vuokralainen valtuuttaa vuokranantajan veloittamaan vuokran ja kaikki muut tähän sopimukseen perustuvat maksut sekä mahdolliset myöhästymismaksut, perintäkulut ja viivästyskorot vuokralaisen ilmoittamalta pankki- tai luottokortilta.

 

Vuokra-aika Jollei muuta ole sovittu kirjallisesti, vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimus on voimassa vähintään yhden kuukauden. 

 

Irtisanominen Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa puolin ja toisin viikon irtisanomisajalla. Irtisanomisilmoitus on toimitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti. 

 

Soittimen luovutuskunto

Vuokranantaja tarkastaa soittimen ennen sen vuokraamista, jotta se on varmasti hyvässä soittokunnossa.

 

Soittimen kunnon tarkistaminen

Vuokralainen on velvollinen saatuaan soittimen hallintaansa tarkistamaan soittimen kunnon. Soittimen mahdollisista vauriosta tulee ilmoittaa vuokranantajalle välittömästi. Jos soitin on vaurioitunut toimituksen yhteydessä, vuokralaisen tulee viivytyksettä ottaa soittimen vaurioista valokuvat saadessaan sen hallintaansa sekä lähettää kuvat vuokranantajalle. 

 

Vastuu soittimesta Vuokralainen on velvollinen pitämään soittimen samassa kunnossa, jossa hän on sen vastaanottanut. 

Vuokralaisella on vaaranvastuu vuokraamastaan soittimesta siitä hetkestä, kun hän on sen saanut hallintaansa siihen hetkeen, kun se on palautunut vuokranantajan liikkeeseen. 

Vuokralaisen on korvattava hänen vaaranvastuunsa aikana soittimelle aiheutuneet vauriot riippumatta vaurion syystä. Sama koskee soittimen katoamista taikka tuhoutumista. 

Korvaus on vauriotilanteissa soittimen korjauskustannusten taikka uushankintahinnan suuruinen riippuen siitä kumpi on pienempi. Katoamis- ja tuhoutumistilanteissa korvaus on soittimen uushankintahinnan suuruinen. 

Vuokralainen ei vastaa soittimen tavanomaisesta kulumisesta. 

 

Huolto Soittimen edellyttäessä huoltoa, vuokralaisen tulee pyytää sen huoltamista vuokranantajalta. Huoltotarve, joka ei johdu soittimen vaurioitumisesta (esim. huolto rakenteellisen vian vuoksi) on ilmainen. 

Vuokranantaja huoltaa soittimen ja palauttaa sen tai antaa toisen vastaavan soittimen vuokralaisen käyttöön. 

Huolto varataan vuokranantajan verkkosivuilta.

Vuokralaisella ei ole oikeutta korjauttaa taikka korjata itse soitinta (pl. kielien vaihto). Vuokranantaja korjauttaa soittimelle aiheutuneet vauriot saatuaan ilmoituksen vaurioitumisesta. Vuokranmaksuvelvollisuus ei keskeydy korjauttamisen ajaksi.

 

Vakuutus Vuokralainen sitoutuu koko vuokra-ajan pitämään voimassa soittimen arvon kattavan vakuutuksen, joka korvaa soittimelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot, soittimen katoamisen ja soittimen tuhoutumisen. 

 

Soittimen palautus Vuokralainen sitoutuu palauttamaan soittimen välittömästi vuokra-ajan päätyttyä vuokranantajan toimipisteeseen. 

Vuokralainen on velvollinen suorittamaan soittimen kuukausivuokran myös sopimuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta, kunnes soitin on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen. 

Mikäli soitinta ei ole palautettu 30 päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä, vuokranantajalla on oikeus veloittaa kertyneiden vuokrien lisäksi soittimen kauppahinta 1,25 kertaisena soittimen palautusvaatimuksen sijaan. Soittimen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun vuokrat ja kauppahinta (1,25 kertaisena) on suoritettu. 

Vuokranantajalla on vaihtoehtoisesti oikeus vaatia (maksamattomien vuokrien lisäksi) soittimen palauttamista sekä sopimussakkoa, jonka suuruus on 0,25 kertaa soittimen kauppahinta. 

 

Vastuunrajoitus Maksettua vuokraa ei missään tilanteessa palauteta vuokralaiselle (pl. tilanne, jossa vuokralainen ei ole saanut soitinta vuokranantajasta johtuen hallintaansa). 

Vuokralaisella ei missään olosuhteissa ole oikeutta vuokranalennukseen taikka vahingonkorvaukseen, paitsi jos oikeus vuokranalennukseen tai vahingonkorvaukseen johtuu vuokranantajan törkeästä huolimattomuudesta.

Kuluttajana olevalla vuokralaisella on kuitenkin oikeus vuokranalennukseen tai vahingonkorvaukseen, jos oikeus vuokranalennukseen tai vahingonkorvaukseen johtuu vuokranantajan huolimattomuudesta. 

Jotta oikeus vuokranalennukseen olisi vuokralaisen tulee pystyä näyttämään toteen vuokranantajan huolimattomuus/törkeä huolimattomuus, vahingon aiheutuminen, vahingon määrä sekä syy-yhteys vahingon ja vuokranantajan teon taikka laiminlyönnin välillä. 

Tämä ehto ei vaikuta kuluttajana olevan vuokralaisen peruutusoikeuteen.

 

Viivästyskorko Maksun myöhästyessä, vuokranantajalla on oikeus viivästyskorkoon, jonka korkokanta on 20 %.

Kuluttajien osalta viivästyskorko on korkolain 4 §:n 1 mom. mukainen. 

 

Soittimen ostaminen

Vuokralainen voi ostaa How Violins Oy:ltä soittimen (viulu, alttoviulu, sello, basso). 

Omistusoikeus ostettuun soittimeen siirtyy vuokralaiselle, kun vuokralainen on:

  1. Ostanut soittimen,
  2. maksanut kaikki kertyneet vuokrat (kaikista vuokrasopimuksistaan) ja
  3. maksanut soittimen kauppahinnan.

 

Vuokraluotto Ostohinnasta hyvitetään viimeisen 18 kk aikana maksetut vuokrat (max 50 % kauppahinnasta). 

Vuokrahyvitystä ei voi käyttää jousien, koteloiden, sähköisten soittimien, lisävarusteiden tai lähetyssoittimien ostamiseen. 

Vuokrahyvitys on voimassa 30 päivää vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen, minkä jälkeen se menetetään.

 

Sovellettava laki Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

 

Riidanratkaisu Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 

Kuluttajana olevan vuokralaisen asia voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. 

Kuluttajana olevalla vuokralaisella on myös oikeus viedä asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: 

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3

PL 306

00531 HELSINKI

kril@oikeus.fi 

029 566 5200 (vaihde)

 

Sopimuksen muuttaminen

Vuokranantajalla on milloin tahansa oikeus tehdä muutoksia tähän sopimukseen. Vuokranantaja ilmoittaa muutoksista kirjallisesti. 

Muutokset tulevat voimaan 2 viikon kuluttua muutosilmoituksen lähettämisestä. 

Vuokralaisella on oikeus irtisanoa sopimus ja palauttaa soitin, jollei hän halua hyväksyä muutoksia. 

 

INSTRUMENT RENTAL TERMS AND CONDITIONS

 

Lessor: Vuokrasoitin Helsinki (Business ID: 2102971-8)

Mailing Address: Mechelininkatu 28b, 00100 Helsinkii

Visiting Address: Mechelininkatu 28b, 00100 Helsinki

Phone: 044 245 1346

Email: info@vuokrasoitin.fi

Website: www.vuokrasoitin.fi

 

Applicability: These terms and conditions apply when the lessor rents an instrument to the lessee. Any deviation from these terms must be agreed upon separately in writing and clearly. The agreement is made through the lessor’s website, www.vuokrasoitin.fi, referred to as “purchase” hereinafter. The agreement covers the rental of instruments selected by the lessee in the online store.

 

Accuracy of Information: The lessee warrants that the information they have added to the online store is accurate. The lessee agrees to inform the lessor promptly of any changes to the information.

 

Type of Agreement: The rental agreement grants the right to possess the instrument in exchange for payment. The ownership of rented instruments does not transfer to the lessee under this agreement; it remains with the lessor.

 

Instrument Handover and Lending: The instrument is rented for personal use. The lessee is not allowed to transfer the instrument or give it to anyone else for use, even temporarily, without the lessor’s written consent.

 

Price: The monthly price for instrument rental is specified in the online store before purchase.

Rental Deposit: The first payment includes a rental deposit, referred to as a refundable deposit in the online store. The rental deposit will be refunded in full to the lessee when the rented instrument is returned to the lessor if:

  1. All rents for the rental period have been paid, and
  2. the instrument is in the same condition as when the lessee received possession.

The lessor has the right to retain the rental deposit as payment for unpaid rents and compensation for damages caused to the instrument.

Payment Terms: The first payment is made by bank or credit card before the instrument is handed over. The lessor charges the rent for the following month in advance on a monthly basis.

 

Charge Authorization: By clicking the “Complete Order” button, the lessee authorizes the lessor to charge the rent and all other payments based on this agreement, as well as any late fees, collection costs, and interest from the bank or credit card provided by the lessee.

 

Rental Period: Unless otherwise agreed upon in writing, the rental agreement is valid indefinitely. The rental agreement is valid for a minimum of one month.

 

Termination: Either party can terminate an indefinite rental agreement with a one-week notice. The termination notice must be provided in writing to the other party.

 

Instrument Handover Condition: The lessor inspects the instrument before renting it to ensure it is in good playing condition.

 

Instrument Condition Check: Upon receiving possession of the instrument, the lessee is obliged to check its condition. Any damages to the instrument must be reported to the lessor immediately. If the instrument has been damaged during delivery, the lessee must promptly take photos of the damages and send them to the lessor.

 

Responsibility for the Instrument: The lessee is responsible for maintaining the instrument in the same condition as it was received. The lessee is liable for any damages occurring to the instrument from the moment they receive it until it is returned to the lessor’s store, regardless of the cause of the damage. The same applies to the loss or destruction of the instrument. In case of damage, the compensation is either the repair cost or the instrument’s replacement cost, whichever is lower. In case of disappearance or destruction, the renter must compensate the instrument’s new purchase price.

 

Maintenance: If the instrument requires maintenance, the renter must request maintenance from the lessor. Maintenance required due to normal wear and tear is free of charge. The renter is not allowed to repair or attempt to repair the instrument themselves (except for changing strings). The lessor will repair any damage to the instrument after receiving notice of the damage. The renter’s obligation to pay rent does not stop during the repair period.

 

Insurance: The renter agrees to maintain insurance covering the value of the instrument for the entire rental period, including any damages, disappearance, or destruction of the instrument.

 

Returning the instrument: The renter agrees to return the instrument to the lessor’s premises immediately after the end of the rental period. The renter is obliged to pay the monthly rent for the instrument even after the contract has ended, until the instrument is returned to the lessor’s premises. If the instrument has not been returned within 30 days after the end of the rental period, the lessor has the right to charge the renter for the instrument’s retail price multiplied by 1.25, in addition to any accumulated rents. Ownership of the instrument will transfer to the renter once all the rents and the retail price (multiplied by 1.25) have been paid.

 

Liability limitation: In no situation will the paid rent be refunded to the renter (except in cases where the renter has not received the instrument due to the lessor’s negligence). The renter has no right to rent reduction or compensation, except in cases where the right to rent reduction or compensation is due to the lessor’s gross negligence. This clause does not affect the consumer renter’s right to cancel.

 

Late payment interest: In case of late payment, the lessor has the right to charge interest at a rate of 20%. For consumers, the late payment interest rate is according to the Finnish Interest Act.

 

Instrument purchase: The renter can buy an instrument (violin, viola, cello, bass) from How Violins Oy. Ownership of the purchased instrument will transfer to the renter when they have 

1) purchased the instrument, 

2) paid all accumulated rents (for all their rental contracts), and 

3) paid the instrument’s retail price.

 

Rental credit: The renter will receive a rental credit for rents paid during the last 18 months (up to a maximum of 50% of the retail price). Rental credit cannot be used for purchasing bows, cases, electronic instruments, accessories, or shipping instruments. The rental credit is valid for 30 days after the end of the rental contract, after which it will be forfeited.

 

Applicable law: This agreement is governed by Finnish law.

 

Dispute resolution: Disputes arising from this agreement will be settled in the District Court of Helsinki. A consumer renter’s case may also be examined in the district court of their domicile or permanent residence. Consumer renters have the right to take the case to the Consumer Disputes Board for review. The contact information for the Consumer Disputes Board is:

 

Consumer Disputes Board

Hämeentie 3

PL 306

00531 HELSINKI

kril@oikeus.fi 029 566 520